Semantyka HTML

Tytuł strony

Tytuł strony służy do bardzo skrótowego opisu pojedynczej strony. Jego treść ma bardzo duże znaczenie dla osób niepełnosprawnych, ale również wszystkich użytkowników Internetu. Tytuł strony w najlepszy możliwy sposób powinien informować o zawartości strony oraz w jakim serwisie się znajduje. Aby tytuł strony był spójny i użyteczny powinien odpowiadać nagłówkowi z poziomu pierwszego znajdującego się na stronie, którą opisuje. Poprawnie zdefiniowany tytuł strony jest bardzo ważny dla osób niewidomych, korzystających z czytnika ekranu, ponieważ jest to pierwsza teść, którą usłyszą po wejściu na witrynę i to właśnie ten tekst stanowi dla nich kluczową informację o zawartości strony. Ważne jest, aby każda strona posiadała swój unikalny tytuł, a jego treść tworzona była w oparciu o jeden ustalony wzorzec, ponieważ w znaczącym stopniu ułatwi to nawigację pomiędzy zakładkami wszystkim użytkownikom serwisu. W celu uniknięcia powtarzających się tytułów stron różnych serwisów, na przykład „O naszej firmie”, dobrą praktyką w zakresie tytułów jest dodawanie globalnej nazwy witryny. Według tego wzorca strona powinna mieć tytuł „O naszej firmie – Nazwa firmy”. Poniższe zestawienie ukazuje użyteczność poprawnie (rys. 1) oraz niepoprawnie (rys. 2) zdefiniowanych tytułów stron:

Rys. 1. Pasek przeglądarki z zrozumiałymi tytułami stron
Rys. 2. Pasek przeglądarki z nie zrozumiałymi tytułami stron

Nagłówki

Zarówno w tradycyjnych publikacjach papierowych jak i w artykułach internetowych nagłówki są ważną częścią tekstu, a ich głównym zadaniem jest zatytułowanie logicznie wydzielonych sekcji krótkim i zwięzłym tekstem. Nagłówki są odpowiednikiem spisu treści zamieszczanego w książkach, dlatego każda pojedyncza strona powinna zawierać zestaw nagłówków opisujących jej treść. Prawidłowe użycie nagłówków niesie za sobą korzyści dla wszystkich użytkowników, sprawiając, że treść serwisu staje się bardziej czytelna. Dla osoby niewidomej nagłówki stają się punktem odniesienia i mogą z ich pomocą wyobrazić sobie układ strony.

Nagłówki powinny być stosowane konsekwentnie na każdej stronie serwisu. Bardzo ważnym aspektem podczas pracy z nagłówkami jest ich hierarchia. W języku HTML mamy do dyspozycji sześć poziomów nagłówków, od <h1> używanego do oznaczania najważniejszych tytułów do <h6> określającego najmniej ważne tytuły.

Listy

Listy są jednym ze sposobów na poprawienie czytelności tekstów, a informacje zaprezentowane za ich pomocą są czytelne, estetyczne i łatwiejsze do zapamiętania. Listy są bardzo ważnym elementem dla użytkowników niewidomych, gdyż dzięki nim mogą komfortowo poruszać się po stronie przechodząc z jednej listy do drugiej. Największym problemem, jeśli chodzi o dostępność list jest ich nieumiejętne wykorzystanie przez programistów tworzących tak zwane „fałszywe listy” – jest to zbiór elementów graficznie przypominający listę, lecz niepoprawnie zaimplementowany w kodzie HTML. Najczęstszym typem list spotykanych na stronach internetowych są listy nieuporządkowane, w których każdy element jest tak samo ważny, stosuje się je, gdy w tekście jest zbyt wiele elementów by umieścić je po dwukropku. Każdy z elementów listy nieuporządkowanej zaczyna taki sam wyróżnik graficzny, na przykład myślnik lub strzałka. Kolejnym typem listy jest lista uporządkowana, której zadaniem jest określenie porządku wymienionych elementów w kontekście stopnia ważności lub kolejności w hierarchii. Każdy element w liście uporządkowanej zaczyna się od liczby.

Język strony

Każda strona serwisu powinna mieć globalnie określony język, w jakim jest napisana. Często redaktorzy tekstów wykorzystują w swoich artykułach obcojęzyczne słowa lub całe zwroty – dla tych fragmentów dobrą praktyką jest ich odróżnienie od globalnie wskazanego języka. Jest to szczególnie ważne dla przeglądarek by poprawnie wyświetlały charakterystyczne znaki dla danego języka. Z elementu określającego język strony korzystają również czytniki ekranu w celu dostosowania prawidłowych zasad wymowy. Pomimo prostoty implementacji wymóg ten jest często pomijany.

Tabele

Tabele są kolejnym ze sposobów na poprawienie czytelności tekstów. Dzięki nim możemy w przyjaznej formie przedstawić dane i zależności pomiędzy nimi. Dobrze zaprojektowana tabela powinna zawierać nagłówki, czyli definicję kolumn lub wierszy. Równie ważne dla dostępności jest zastosowanie opisu całej tabeli wykorzystując atrybut <caption>. Należy pamiętać, że tabele powinny być używane do przedstawiania danych, które do tej formy prezentacji pasują – tak zwanych danych tabelarycznych.  Pomimo tego, że czytniki ekranu świetnie radzą sobie z odczytywaniem informacji z tabel były one zmorą osób niepełnosprawnych. Winę za to ponosili programiści i projektanci, którzy wykorzystali tabele, jako element konstrukcyjny strony, nie zaś do przedstawiania danych.