Wymogi prawne związane z dostępnością stron internetowych

Dostępność serwisów internetowych oraz potrzeba dostosowania ich do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności są kwestiami dostrzegalnymi przez państwowe organy odpowiedzialne za tworzenie i określanie prawa. Równy dostęp do informacji jest na tyle ważny, że regulacje odnoszące się dostępności stron internetowych coraz częściej trafiają do aktów prawnych.  Od 30 maja 2012 roku w Polsce obowiązuje „Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku”, które nakłada obowiązek dostosowania serwisów internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych przez wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne. Celem rozporządzenia jest zapewnienie powszechnej dostępności przez wszystkie systemy informatyczne należące do instytucji państwowych w Polsce. W kontekście tematu przedstawianej pracy szczególnie ważnym są §19 oraz §22 Rozporządzenia:

„§ 19. W systemie teleinformatycznym podmiotu realizującego zadania publiczne służące prezentacji zasobów informacji należy zapewnić spełnienie przez ten system wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA, określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.”

 

“§ 22. Systemy teleinformatyczne podmiotów realizujących zadania publiczne funkcjonujące w dniu wejścia w życie rozporządzenia należy dostosować do wymagań określonych w § 19, nie później niż w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia”

Powyższe zapisy oznaczają, że od 1 czerwca 2015 roku wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne muszą spełniać na poziomie AA wytyczne zawarte w dokumencie WCAG 2.0. Zgodność serwisu ze standardami nie zawsze jest równa pełniej dostępności informacji na nim zawartej dla wszystkich użytkowników, lecz jest podstawowym wyznacznikiem jakości wykonania.